Fakta Smögenbryggar’n

FAKTA OM SMÖGENBRYGGAR'N

 • Smögenbryggar’n är en serie öl från SMÖGEN ALE AB.
 • Bryggeriet grundades 2019 och ligger på Smögen.
 • Bryggeriet är ett lokalt initiativ och verkar
  för ett levande kustsamhälle och en hållbar marin miljö.

Öl präglad av västkust och lokala samarbeten

 • Vi använder oss av ett 1000 liters bryggverk och har 16’000 liters kapacitet. En egen burkanläggning finns också och det finns möjlighet till legobryggning.

 • Ölet bryggs av vatten från Lilla Dale ytvattentäkt, som anses vara ett av Sveriges bästa. En del av vår malt, havre och vete kommer från det lokala jordbruket. Vi använder oss av alger (Karragenalg) för att göra våra öl klarare, i stället för kem och tillsatser. Vi har utöver det olika sorters tång i samtliga av våra öl.

 • Vi tillsätter INTE tång för att ölen skall smaka hav. Den tillsätts som en naturlig ingrediens för att ge karaktär i form av färg och smak som till exempel umami, sötma, sälta och andra mineraler.

 • Tången odlas och levereras av vår samarbetspartner NORDIC SEAFARM. Dessutom plockas en del lokalt när säsongen tillåter.

 • Musselskal tillsätts som pH-justerare i vår Stout, Svarta Malin, för att öka vattnets hårdhet. Viktigt vid bryggning av denna typ av öl. Vårt vatten är från en ytvattentäkt med direktkontakt av bohuslänsk granit vilket ger ett mjukt vatten.

 • Överbliven malt, så kallat drav och humle från oss används av bland annat Hamnbageriet, GRANO och Skärets Bageri som ingrediens i till exempel bröd samt av Kustcharken i deras ölkorvar. Övrigt överskott går till foder och resten till vår lokala biogasanläggning RENA HAV. Där blir det till biogas samt biogödsel. Biogasen går tillbaka till våra lokala fiskberedningsindustrier. Biogödsel går till det lokala jordbruket som odlar korn och vete, vilket vi använder i bryggeriet.

ÅRSSTÄMMA I
SMÖGEN ALE AB (PUBL)


Aktieägarna i Smögen Ale AB (publ), org. Nr 559186-1009, kallas härmed till
årsstämma lördagen den 11:e juni 2022, kl 15.00. Stämman hålls i Renhavs
lokaler i Kungshamn på Ödegårdens Industriområde, med adress Ödegården 30.
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och finns
tillgänglig på bolagets webbplats www.smogenbryggarn.se


Rätt till deltagande
• Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
2 juni 2022, och
• Anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 2 juni 2022 skriftligen via
e-post till stamma@smogenbryggarn.se. Vid samma anmälan uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier.
Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå
genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för
att bli upptagna som aktieägare i framställning av aktieboken. Sådan registrering,
som kan vara tillfällig, måste vara verkställd innan den 2 juni 2022, vilket innebär
att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.


Smögen i maj 2021
Smögen Ale AB (publ)
Styrelsen