Lill-Julle

Lill-Julle

3,5% Folkölsvarianten av vår Amber Ale, Julle. Bryggd med Pors, Blås- och Fingertång. Humle: Mosaic, Pacific Gem, Amarillo och Nelson Sauvin


(Finns lokalt i butiker och på restaurang)

ÅRSSTÄMMA I
SMÖGEN ALE AB (PUBL)


Aktieägarna i Smögen Ale AB (publ), org. Nr 559186-1009, kallas härmed till
årsstämma lördagen den 11:e juni 2022, kl 15.00. Stämman hålls i Renhavs
lokaler i Kungshamn på Ödegårdens Industriområde, med adress Ödegården 30.
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och finns
tillgänglig på bolagets webbplats www.smogenbryggarn.se


Rätt till deltagande
• Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
2 juni 2022, och
• Anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 2 juni 2022 skriftligen via
e-post till stamma@smogenbryggarn.se. Vid samma anmälan uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier.
Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå
genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för
att bli upptagna som aktieägare i framställning av aktieboken. Sådan registrering,
som kan vara tillfällig, måste vara verkställd innan den 2 juni 2022, vilket innebär
att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.


Smögen i maj 2021
Smögen Ale AB (publ)
Styrelsen